Volunteer

รู้หรือไม่ จิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ คืออะไร

เมื่อเราได้ยินคำว่า ” จิตอาสา ” คำนี้อาจจะพึ่งได้ยินกันและเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปไม่ถึง 10 ปีนี้เอง สำหรับคำว่าจิตอาสานี้มีที่มาจากเครือข่ายพุทธิกา ได้ยินครั้งแรกจากโครงการ ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา หลังจากนั้นมาคำนี้ก็ได้ถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันนี้ อยากเห็นคนไทยมี จิตอาสา ในการอยู่ร่วมกันในสังคม การช่วยกันส่งเสริมและรณรงค์ให้ “ จิตอาสา ” เกิดขึ้นในสังคมบ้านเรา คือการทำให้คนไทยนึกถึงคำว่า ” น้ำใจงาม ” ที่เคยมีมากในสังคมให้กลับมาเกิดขึ้นมากอีกครั้งและดีขึ้นกว่าเก่า เพราะจะไม่ใช่มีแค่กับญาติสนิทมิตรสหายและคนรู้จักเพียงเท่านั้น แต่จะต้องเอื้อเฟื้อในสังคมบ้านเราด้วย รวมไปถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชน ไปจนกระทั่งปัญหาต่างๆรอบตัวร่วมกัน ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีงาม ทำความดีให้เห็นกันมากยิ่งขึ้นไป ไม่ใช่เอาแต่รอดูว่า ใครจะรับผิดชอบเรื่องอะไร แต่เราจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกัน ในต่างประเทศทั้งยุโรปหรือแม้แต่อเมริกา เรื่องการรณรงค์เกี่ยวกับอาสาสมัครมีมาช้านานแล้ว เนื่องจากแรงผลักดันของศาสนาคริสต์และแนวคิดประชาสังคมในสังคมตะวันตกนั้นมีส่วนในการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดอาสาสมัครอย่างไม่หยุด จิตอาสาของไทยยุคแรกนั้น เกิดจากการรวมตัวช่วยเหลือกันของหมู่ชาวจีนโพ้นทะเล หลังจากนั้นก็เกิดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาตามสถานศึกษาโรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของ NGO เริ่มทำให้เกิดความคิดเกี่ยวกับอาสาสมัครที่คอยช่วยเหลือสังคมกันอย่างยิ่งในหมู่มากและเป็นที่แพร่หลาย รู้หรือไม่ จิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ คืออะไร จิตอาสา หมายถึง จิตที่ไม่นิ่งเฉยต่อสังคมหรือความทุกข์ของคนอื่น และต้องการที่จะเข้าไปช่วยเหลือ ไม่ใช่การให้เงินหรือสิ่งของ แต่ให้ด้วยเวลาที่สละให้ ใช้แรงกายในการช่วยเหลือด้วยจิตใจและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้คน […]